Kontrast:

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. Określenie typu zamówienia: przetarg nieograniczony

II. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Przychodni MSW w Słupsku, ul. Lelewela 58 i Al. 3-go Maja 1.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.koszalin.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Przychodni MSW w Słupsku, ul. Lelewela 58 i Al. 3-go Maja 1.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 do SIWZ pod nazwą „Szczegółowy zakres sprzątania”.

V.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII.  Termin wykonania zamówienia: od 01 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2016 r.

VIII.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy powinni udokumentować, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonali co najmniej 3 usługi sprzątania w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością powierzchni sprzątanej usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, jednak sumaryczna wielkość powierzchni sprzątanej nie może być mniejsza niż 2000 m2 dla każdej usługi.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawcy powinni udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez załączenie polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

IX.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.

XI.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać (przesłać) do dnia 06.03.2013 r. do godz. 12.00
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie,
75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 (sekretariat - pok. nr 220).

XII.  Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

XIII.  Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19 lutego 2013 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Powrót do zamówień publicznych