Kontrast:

Ciag z EFS poziom kolor

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszlainie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

„Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w celu przeciwdziałania COVID-19” nr RPZP.07.07.00-32-N031/20

w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego dla szpitali związanych bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19;

Dofinansowanie projektu z UE - 440 490,00 PLN

FE POWER poziom pl 1 rgb

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Pozyskane środki pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. 

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem. Ze środków projektu zakupione zostaną także środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów.

W ramach realizacji umowy nr COVID-19.11.03 Zakład w Słupsku otrzymał wsparcie w wysokości 101 563,29 zł.

W ramach realizacji umowy nr COVID.19.16.0004 Zakład w Koszalinie otrzymał wsparcie w wysokości 58 859,08 zł.