Kontrast:

telefon

Rejestracja

Koszalin:

ul. Szpitalna 2

Kontakt:

94 347-16-56

94 347-16-57

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Celem poniższej informacji jest powiadomienie naszych Pacjentów o zasadach i warunkach przetwarzania ich danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Informacje przekazujemy na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Przychodnia realizuje obowiązek informacyjny w stosunku do Pacjenta poprzez:

1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego: www.poliklinika.koszalin.pl.

2. Umieszczenie wymaganych informacji na tablicach informacyjnych w Przychodni, na korytarzu głównym, przy głównym wejściu do Przychodni,

3. Swobodny dostęp do wymaganych informacji przy każdej Rejestracji Przychodni.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, ul.Szpitalna 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (zwany dalej jako „ADO”).

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować; a) pod adresem: 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 , b) pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, świadczenia usług medycznych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h RODO; Do celów tych w szczególności należy:

➢ diagnoza medyczna i leczenie,

➢ profilaktyka zdrowotna,

➢ zapewnienie opieki zdrowotnej,

➢ zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, takimi jak: rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,

➢ zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich.

Realizując powyższe cele nie jest wymagana uzyskanie odrębnych indywidulanych zgód przez Pacjentów.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:

-  art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

-  przepisy prawa krajowego, min.: ➢ art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ➢ art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ➢ ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ➢ art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, ➢ inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

- ADO;

- inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu profilaktycznego, diagnostycznego oraz leczniczego;

- Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych oraz na podstawie zawartych przez ADO umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.