Kontrast:

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. Określenie typu zamówienia: przetarg nieograniczony

II. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont korytarzy i łazienek w budynku „C” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.koszalin.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Remont korytarzy i łazienek w budynku „C” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie” obejmujący:

1. remont korytarzy na I i III p. (bud. „C”),  w tym: roboty posadzkarskie, naprawy
i malowanie ścian i sufitów, roboty instalacyjne ( wod.-kan. i elektryczne),
2. remont sanitariatów na przyziemiu i III p. (bud. ”C”), w tym: roboty posadzkarskie, naprawy i malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, roboty instalacyjne (wod.-kan. i elektryczne), roboty rozbiórkowe.

V.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VII.  Termin wykonania zamówienia: 26 listopada 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

VIII.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy powinni udokumentować, że wykonali co najmniej 3 roboty budowlane
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda z nich oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na łączną kwotę co najmniej 200 000 zł; dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

IX.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.

XI.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać (przesłać) do dnia 14.11.2012 r. do godz. 12.00
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie,
75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 (sekretariat - pok. nr 220).

XII.  Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

XIII.  Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30 października 2012 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Powrót do zamówień publicznych