Kontrast:

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.koszalin.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni w SP ZOZ MSW w Koszalinie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2015 r.

VII. 1.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy powinni udokumentować, że wykonali co najmniej 3 dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 300 000 zł (brutto) każda z nich, datę i miejsce wykonania.

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (przesłać) do dnia 10 września 2012 r. do godz. 1200 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 (sekretariat - pok. nr 220).

XI.Termin związania ofertą:
30 dni od dnia złożenia oferty.

XII. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII.Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 sierpnia 2012 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do zamówień publicznych