Kontrast:

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.koszalin.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa uzbrojenia podziemnego, budowa dróg, miejsc postojowych i ciągów pieszych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 obejmująca:
- roboty rozbiórkowe nawierzchni
- przebudowa kanalizacji deszczowej
- odwodnienie (drenaż) ściany budynku „C” (od strony podwórza)
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego
- przełożenie ciepłociągu
- wykonanie nowej nawierzchni podwórza (drogi, ciągi piesze)
- przebudowa terenów zielonych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI. Termin wykonania zamówienia: 01.06.2012 r. do 30.09.2012 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy powinni udokumentować, że wykonali co najmniej 3 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda z nich oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Posiadanie przez kierownika budowy uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w specjalności drogowej.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawcy powinni udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a zwłaszcza wykażą, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek, potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową wykonawców na łączną kwotę co najmniej 500 000 zł.

VIII. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (przesłać) do dnia 15 maja 2012 r. do godz. 12.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie, 75-720 Koszalin,ul. Szpitalna 2 (sekretariat - pok. nr 220).

XI. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia złożenia oferty.

XII. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 kwietnia 2012 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do zamówień publicznych