Kontrast:

PRZETARG Nr 21: Dostawa leków.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.koszalin.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI. Termin wykonania zamówienia: 15.12.2011 r. do 14.12.2015 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy powinni udokumentować, że wykonali co najmniej 3 dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 1 mln zł (brutto) każda z nich, datę i miejsce wykonania.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wymagane jest od wykonawcy:
a)posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę co najmniej 500 tys. zł.
b)sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres
c)posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę co najmniej 1 mln zł.

VIII. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (przesłać) do dnia 22 listopada 2011 r. do godz. 12.00 w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 (sekretariat - pok. nr 220).

XI. Termin związania ofertą:
60 dni od dnia złożenia oferty.

XII. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 października 2011 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do zamówień publicznych