Kontrast:

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.koszalin.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie Wszystkich Ryzyk.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis.

VI. Termin wykonania zamówienia: okres w miesiącach: 12

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.)

2) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

3) Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

VIII. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
W niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena oferty oraz warunki ubezpieczenia. Kryteria i ich znaczenie:

Cena – 80
Warunki ubezpieczenia - 20

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (przesłać) do dnia 29 września 2011 r. do godz. 13.00 do Supra Brokers Sp z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

XI. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia złożenia oferty.

XII. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 lipca 2011 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do zamówień publicznych