Kontrast:

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.koszalin.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Przychodni MSWiA w Słupsku, ul. Lelewela 58 obejmujące:

- roboty rozbiórkowe

- remont schodów terenowych

- remont murków oporowych

- remont chodników

- remont ogrodzenia posesji

-remont terenów zielonych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI. Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2011 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawcy powinni udokumentować, że wykonali co najmniej 3 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (brutto) każda z nich oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Posiadanie przez kierownika budowy uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy podać imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wnikać będzie przynależność do ww. izby i posiadanie ww. ubezpieczenia.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada  rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na łączną kwotę co najmniej
200 000 zł.; dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (przesłać) do dnia 23 maja 2011 r. do godz. 12.00 w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 (sekretariat - pok. nr 220).

XI. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia złożenia oferty.

XII. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 maja 2011 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do zamówień publicznych