Kontrast:

PRZETARG Nr 11: Remont pomieszczeń zakładu.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Remont pomieszczeń zakładu

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.3) Nomenklatura

II.1.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie  obiektów budowlanych.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie

II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
tak

II.1.6.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Roboty nieprzewidziane w kosztorysie nakładczym o wielkości 5% wartości zamówienia

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Remont Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Kardiologicznej i Oddziału Chorób Wewnętrznych w zakresie określonym kosztorysem nakładczym

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach 0 i/lub w dniach 0 (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia 2010-06-01 i/lub zakończenia 2010-08-31
lub: od daty udzielenia zamówienia do 0000-00-00

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.2.1) Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Działalność w tym zakresie nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Wykonawcy powinni udokumentować, że wykonali co najmniej 3 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. każda z nich oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawcy powinni udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a zwłaszcza wykażą, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek, potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową wykonawców na łączną kwotę co najmniej 200 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

III.4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.6) INNE DOKUMENTY
Atesty na materiały budowlane (wykładziny podłogowe, farby i masy wyrównujące podłoże)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony

IV.1.1) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba lub: Minimum / Maksimum

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1. najniższa cena

IV.2.1) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

IV.3.1) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.poliklinika.koszalin.pl

IV.4.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 – sekretariat (w godzinach od 7:25 do 15:00).

IV.4.3) Termin składania ofert
2010-05-10 12:00:00
Miejsce: Zakłąd Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 - sekretariat

IV.4.4) Termin związania ofertą
Do 0000-00-00 lub 0 miesięcy i/lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.4.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
2010-05-10 12:15:00
Miejsce Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 - sala konferencyjna

ZADANIA

Zadanie nr 1:
Oznaczenie zadania: wg SIWZ
Opis zadania: wg SIWZ
Wadium: pln

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do zamówień publicznych