Kontrast:

PRZETARG Nr 10: Dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.3) Nomenklatura

II.1.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot 33.65.16.00 – 4

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
tak

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie

II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 2- i 4- walentnych dla dziewcząt z rocznika 1997 w ilości 1299 dawek po 0,5 ml.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach 0 i/lub w dniach 0 (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia 0000-00-00 i/lub zakończenia 2010-12-31
lub: od daty udzielenia zamówienia do 0000-00-00

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.2.1) Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Działalność w tym zakresie nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH

III.4.1) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.2) Dokumenty podmiotów zagranicznych

III.4.1.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
- dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w prawie polskim
- dokument potwierdzający przeprowadzenie (prowadzenie) badań klinicznych z jednoznacznym określeniem długości badań i 100% skuteczności ochrony przed zmianami przedrakowymi wywołanymi przez wirus brodawczaka ludzkiego

III.5) CZY OGRANICZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50 % PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPARAWNE
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony

IV.1.1) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba lub: Minimum / Maksimum

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1. cena - 70 %
2. skuteczność szczepionki - 30 %

IV.2.1) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

IV.3.1) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.poliklinika.koszalin.pl

IV.4.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 – sekretariat (w godzinach od 7:25 do 15:00).

IV.4.3) Termin składania ofert
2010-04-14 12:00:00
Miejsce: Zakłąd Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 - sekretariat

IV.4.4) Termin związania ofertą
Do 0000-00-00 lub 0 miesięcy i/lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.4.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
2010-04-14 12:15:00
Miejsce Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 - sala konferencyjna

ZADANIA

Zadanie nr 1:
Oznaczenie zadania: wg SIWZ
Opis zadania: wg SIWZ
Wadium: pln

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do zamówień publicznych