Kontrast:

PRZETARG Nr 09: Dostawa łóżek i szafek szpitalnych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Dostawa łóżek i szafek szpitalnych

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Łóżka: 33192130-2
Szafki: 33192300-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach 0 i/lub w dniach 0 (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia 2010-05-10 i/lub zakończenia 2010-05-10
lub: od daty udzielenia zamówienia do 0000-00-00

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
wg SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1. najniższa cena - 100 %

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poliklinika.koszalin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 – sekretariat
(w godzinach od 7:25 do 15:00).

IV.3.2) Termin składania ofert
2010-03-31 12:00:00
Miejsce: Zakłąd Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 - sekretariat

IV.3.3) Termin związania ofertą
Do 0000-00-00 lub 0 miesięcy i/lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
2010-03-31 12:15:00
Miejsce Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 - sala konferencyjna

ZADANIA

Zadanie nr 1:
Oznaczenie zadania: wg SIWZ
Opis zadania: wg SIWZ
Wadium: pln

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do zamówień publicznych