Kontrast:

I. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr inż. Janusz Jamrozik
Adres

ul. Szpitalna 2
Kod pocztowy

75-720
Miejscowość

Koszalin
Województwo

zachodniopomorskie
Telefon

94 347-16-70
Faks

94 341-16-97
Poczta elektroniczna (e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy (URL)

www.poliklinika.koszalin.pl

I. 2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
j/w

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
j/w

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY
j/w

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Termomodernizacja obiektów Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie (budynki A, B, C, Rs, S) wraz z przejęciem kotłowni do eksploatacji.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Według SIWZ

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Koszalin, ul. Szpitalna 2

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Przedmioty dodatkowe 45.42.10.00-4

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty równoważnej
nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
powyżej 60.000 € (bez VAT)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach 0 i/lub w dniach 0 (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia 0000-00-00 i/lub zakończenia 2010-03-31
lub: od daty udzielenia zamówienia do 0000-00-00

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM
50000,00 pln (bez VAT)

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
Według SIWZ

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba lub: Minimum / Maksimum

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena - 100 %

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 2008-05-21
Cena 100,00 pln

IV.3.2) Termin składania ofert
2008-05-23 12:00:00
Miejsce: Siedziba zamawiającego, sekretariat

IV.3.3) Termin związania ofertą
Do 0000-00-00 lub 0 miesięcy i/lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
2008-05-23 12:15:00
Miejsce Siedziba zamawiającego, sala konferencyjna

ZADANIA

Zadanie nr 1:
Oznaczenie zadania: Termomodernizacja obiektów Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie (budynki A, B, C, Rs, S) wraz z przejęciem kotłowni do eksploatacji.
Opis zadania: Według SIWZ
Wadium: 5000,00 pln

DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót do archiwum